Bezpečnostní školení na FEL ČVUT

BEZM - Bezpečnost práce v elektrotechnice pro magistry

Základní školení BOZP

Dodržování předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) patří mezi základní povinnosti všech zaměstnanců, studentů a všech ostatních osob, které se zdržují s vědomím zaměstnavatele na pracovištích a absolvovaly toto základní školení. Znalost těchto předpisů je nedílnou a trvalou součástí kvalifikačních předpokladů.

Osnova základního školení

 1. Základní právní podklady BOZP
 2. Obecné zásady při zajišťování BOZP
 3. Základní požadavky na zajištění BOZP a bezpečnosti technických zařízení
 4. Povinnosti zaměstnavatele při zajišťování BOZP
 5. Povinnosti a práva zaměstnance při zajišťování BOZP
 6. Povinnosti při nástupu do práce
 7. Bezpečnost práce s elektrickým zařízením
 8. Bezpečnost práce s počítači
 9. Pracovní úraz, evidence a registrace
 10. Důležité telefony
 11. Laboratorní řád

1. Základní právní podklady BOZP

 • Ústava české republiky a Listina práv a svobod čl. 28, 29 a 31
 • Směrnice Rady Evropských společenství „O provádění opatření ke zvýšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci“ 89/331/EEC, čl. 6, 7, 10, 12
 • Občanský zákoník
 • Zákoník práce
 • Sbírka zákonů - zejména vyhlášky vydané Českým úřadem bezpečnosti práce
 • Normy ČSN
  • z oblasti bezpečnosti práce
  • z oblasti bezpečné konstrukce strojů a zařízení

2. Obecné zásady při zajišťování BOZP

(Občanský zákoník (OZ) §§ 415 a 420 a Zákoník práce (ZP) §§ 132)

Každý je povinen si počínat tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, na majetku, na přírodě a na životním prostředí.

Každý odpovídá za škodu, kterou způsobil porušením právní povinnosti.

Péče o BOZP, znalost předpisů k zajištění BOZP a stálé zlepšování pracovního prostředí je rovnocennou a neoddělitelnou součástí plnění výrobních a ostatních pracovních úkolů.

3. Základní požadavky na zajištění BOZP a bezpečnost technických zařízení

Vyhláška úřadu bezpečnosti práce č.48/82 Sb. §§ 3 - 16)

Technická dokumentace pro výrobu, montáž, provoz, údržbu a opravy strojů, zařízení a technologií musí obsahovat požadavky na zajištění bezpečnosti práce, zásad pro kontrolu, zkoušky a revize.

O strojích, technických zařízeních a technologiích musí být vedena předepsaná provozní technická dokumentace, do které musejí být zaznamenávány všechny změny.

Stroje a technická zařízení mohou být uvedeny do provozu jen odpovídají-li příslušným předpisům a po provedení předepsaných kontrol, zkoušek a revizí.

Stroje a technická zařízení musí být po dobu svého provozu podrobována pravidelným předepsaným kontrolám, zkouškám, revizím, údržbám a opravám.

Pracoviště, stroje a technická zařízení s nebezpečím ohrožení osob musí být opatřeny bezpečnostním označením (barvy, značky, tabulky, světelné a akustické signály).

Výrobní a provozní budovy musí být udržovány ve stavu, který neohrožuje bezpečnost osob.

Podlahy musí být rovné a odolné proti poškození.

Vrata musí být ve všech polohách bezpečná a snadno ovladatelná. Otevřená křídla musí být zajištěna proti zavření. Celoskleněná křídla dveří v rámu musí být viditelně označena.

Komunikace musí být stále volné, musí mít rovný a nekluzký povrch.

Komunikace pro pěší musí mít šířku minimálně 1,1 metru.

Musí být splněny požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení při speciálních pracích a obsluhách.

4. Povinnosti zaměstnavatele při zajišťování BOZP

(Zákoník práce (ZP) §§ 35, 73, 135, 149 až 168))

Vedoucí pracovníci jsou povinni:

 • vytvářet příznivé pracovní podmínky a zajišťovat BOZP
 • zabezpečovat dodržování právních a jiných předpisů k zajištění BOZP
 • vést zaměstnance k pracovní kázni

Zaměstnavatelé jsou v rozsahu své působnosti povinni vytvářet podmínky pro bezpečnou a zdravotně nezávadnou práci:

 • respektovat pracovní podmínky žen a mladistvých
 • vyhledávat, posuzovat a hodnotit rizika možného ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců, informovat je o nich a činit opatření k jejich ochraně
 • provozovat pouze stroje a zařízení odpovídající BOZP
 • zřizovat, udržovat a zlepšovat ochranná zařízení
 • seznamovat s právními a ostatními předpisy BOZP
 • nepřipustit, aby zaměstnanec vykonával práce, jejichž výkon by neodpovídal jeho schopnostem nebo zdravotní způsobilosti
 • pravidelně kontrolovat úroveň BOZP
 • bezodkladně zjišťovat a odstraňovat příčiny pracovních úrazů a nemocí z povolání
 • organizovat nejméně jednou ročně prověrky BOZP na všech pracovištích

Zaměstnavatel je povinen poskytovat zaměstnancům, u nichž to vyžaduje. ochrana jejich zdraví a zdraví ostatních občanů, k bezplatnému užívání potřebné osobní ochranné pracovní prostředky.

Dbát, aby zdraví zaměstnanců nebylo ohrožováno kouřením na pracovištích. Stanovit zákaz kouření na pracovištích, kde pracují nekuřáci.

Za plnění úkolů zaměstnavatelů v péči o BOZP odpovídají vedoucí zaměstnanci na všech stupních řízení v rozsahu svých funkcí.

Povinnost zaměstnavatele všestranně pečovat o BOZP se vztahuje na všechny osoby, které se s jeho vědomím zdržují na jeho pracovištích.

Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci více zaměstnavatelů, jsou tito zaměstnavatelé povinni zajišťovat koordinovaný postup pro zabezpečení BOZP.

5. Povinnosti a práva zaměstnance při zajišťování BOZP

(Občanský zákoník (OZ) §§ 415 a 420, Zákoník práce (ZP) §§ 35, 73, 135)

Zaměstnanec má právo na zajištění BOZP, na informace o rizikách jeho práce a na informace o opatřeních na ochranu před jejich působením.

Zaměstnanec je oprávněn odmítnout výkon práce, o níž má důvodně za to, že bezprostředně a vážně ohrožuje jeho život a zdraví, případně život a zdraví jiných fyzických osob.

Zaměstnanec je povinen dbát podle svých možností o svou vlastní bezpečnost a zdraví a o bezpečnost a zdraví ostatních:

 • dodržovat pracovní kázeň, právní a ostatní předpisy k BOZP, zásady bezpečného chování a stanovené pracovní postupy, s nimiž byl řádně seznámen
 • používat při práci osobní ochranné pracovní prostředky a ochranná zařízení
 • účastnit se školení BOZP, podrobit se zkouškám a lékařským prohlídkám
 • nepoužívat alkoholické nápoje a nezneužívat jiné návykové látky na pracovištích a v pracovní době i mimo pracoviště, nenastupovat pod jejich vlivem do práce
 • podrobit se vyšetření, zda není pod vlivem alkoholu nebo drog
 • dodržovat zákaz kouření na pracovištích
 • oznamovat nadřízenému a orgánům dozoru nedostatky a závady BOZP a účastnit se jejich odstraňování.

6. Povinnosti při nástupu do práce

(Zákoník práce (ZP) §§ 35)

Při nástupu do práce, před započetím jakékoliv pracovní činností, musí být zaměstnanec seznámen s právními a ostatními předpisy pro zajištění BOZP, které musí při práci dodržovat.

Základní seznámení, seznámení s místními podmínkami pracoviště, založení Záznamového listu BOZP a prvý zápis do něj provede vedoucí pracoviště, pracovník potvrdí svým podpisem že byl školen a že výkladu porozuměl. Vedoucí pracoviště předá tento Záznamový list bezpečnostnímu referentovi pracoviště.

Bezpečnostní referent provede případné speciální školení podle profese zaměstnance.

Každý zaměstnanec musí získat alespoň nejnižší kvalifikaci podle Vyhl. č.50/78 Sb (§ 3) - pracovník seznámený.

7. Bezpečnost práce s elektrickým zařízením

(Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 50/78 Sb., § 3)

Pracovník seznámený - pracovník, který byl prokazatelně seznámen s předpisy o zacházení s elektrickým zařízením a byl upozorněn na možné ohrožení elektrickým proudem

Dovolené činnosti:

 • samostatně obsluhovat elektrická zařízení malého napětí (do 50 V) a nízkého napětí (do 1 kV), nelze-li se při běžné obsluze dotknout částí pod napětím
 • zapínat a vypínat zařízení vypínačem, zasouvat vidlice do zásuvky, přemisťovat spojovací šňůry, vyměňovat žárovky ve vypnutém stavu a vyměňovat pojistkové vložky
 • ve vypnutém stavu vykonávat udržovací práce bez rozebírání nástroji (čistění suchou cestou)
 • bezpečná vzdálenost od nekrytých živých částí (do 1 KV) je nejméně 1 metr

Zakázané činnosti:

 • opravovat elektrické spotřebiče a rozvody
 • pracovat na živých částech elektrického zařízení
 • dotýkat se elektrických zařízení vlhkými částmi těla
 • čistit povrch elektrických zařízení mokrou cestou

8. Bezpečnost práce s počítači

(BHP 11/93, str. 485)

Běžnému uživateli přináší práce s počítačem z hlediska BOZP a možnosti vzniku nemoci z povolání tato rizika:

 • Zvýšené namáhání očí
  • velký jas nebo blikání obrazovky je obvykle způsoben závadou monitoru
  • pracovník u obrazovky nemá mít v zorném poli očí žádný jiný světelný zdroj ani jeho odraz (okno, stolní lampu atd.)
  • jas předmětů v okolí obrazovky by měl být vyvážen tak, aby se nevyskytovaly přílišné kontrasty
  • umělé osvětlení v místnosti by nemělo vytvářet tmavé kouty a přesvětlená místa
  • horní okraj aktivní plochy obrazovky monitoru by měl být nejvýše ve výši očí
  • vzdálenost očí od obrazovky by měla být nejméně 40 cm
 • Vliv elektromagnetického záření
  • monitor umisťovat pokud možno tak, aby byl omezen přístup osob k jeho bočním stranám
 • Zátěž krční páteře
  • klávesnici umístit tak, aby při vzpřímeném sedu svírala ruka, spočívající dlaněmi na klávesnici, v lokti pravý úhel
  • výšku sedadla upravit tak, aby při plném došlápnutí chodidel na podlahu svíraly nohy v kolenou pravý úhel

9. Pracovní úraz, evidence a registrace

(ZP § 190, vyhlášky č. 110/75 a č. 274/90 Sb.)

Úraz v zaměstnání je nutné ihned ohlásit nejbližšímu nadřízenému

Za pracovní úraz se považuje jakékoliv poškození zdraví nebo smrt, které byly pracovníkovi způsobeny nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným působením vnějších vlivů při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s nimi, trvá-li pracovní neschopnost nejméně jeden den mimo den úrazu

Za přímou souvislost s plněním pracovních úkolů se však nepovažuje:

 • cesta do zaměstnání a zpět
 • stravování, ošetření nebo vyšetření na zdravotním středisku včetně cesty tam a zpět, pokud není konána v objektu zaměstnavatele

Evidence pracovních úrazů se provádí při těch úrazech, kdy nebyla způsobena pracovní neschopnost, nebo kdy délka pracovní neschopnosti nebyla ani jeden den. Úraz je nutné evidovat v Knize úrazů pro případné dodatečné sepsání Záznamu o úrazu.

Registrace pracovních úrazů se provádí při těch úrazech, kdy délka pracovní neschopnosti byla minimálně jeden den:

 • vedoucí pracovník zajistí odpovědné a spolehlivé zjištění příčin a všech dalších okolností vzniku pracovního úrazu
 • vedoucí pracovník zajistí do pěti dnů sepsání Záznamu o pracovním úrazu podle výsledků zjištění a ihned jej odešle bezpečnostnímu technikovi podniku

10. Důležité telefony

tísňové volání (univerzální)

112

záchranná služba

155

hasiči

150

policie - tísňové volání

158

městská policie

156

11. Laboratorní řád

 

 

Poslední aktualizace : 18.1.2024