Bezpečnostní předměty na FEL ČVUT

125TZP Technická zařízení při požáru, Obor IBS, prezenční studium

Přehled témat k písemnému testu:


   
  1. Úraz elektrickým proudem. Mezní hodnoty ustáleného proudu a náboje.
  2. Bezpečná napětí, dovolená dotyková napětí. Proudová a napěťová vypínací křivky L.
  3. Elektrická zařízení, základní pojmy, kategorie napětí.
  4. První pomoc při úrazu elektrickým proudem.
  5. Třídy ochrany elektrických zařízení.
  6. Trojfázová soustava, značení vodičů.
  7. Vnější vlivy , prostory a prostředí. Vnější vlivy z hlediska požáru.
  8. Kvalifikace osob.
  9. Stupně ochrany krytem.
    
  1. Druhy sítí nízkého napětí. Ochranné pospojování.
  2. Hlavní pospojování v budově.
  3. Ochrana samočinným odpojením.
  4. Pojistka, princip,vypínací charakteristiky.
  5. Jistič, princip,vypínací charakteristiky.
  6. Proudový chránič, princip, vypínací charakteristiky.
  7. Popis funkce proudového chrániče. Protipožární ochrana proudovým chráničem.
  8. Podmínky samočinného odpojení. Smyčka poruchového proudu.
  9. Rozložení potenciálů v okamžiku poruchy v síti TN, TT.
    
  1. Požární ochrana před bleskem
  2. Elektromagnetická kompatibilita elektrických zařízení. Elektromagnetické rušení.
  3. Ochrana proti přepětí. Ochrana před bleskem, ochranné zóny.
  4. Komplexní ochrana proti přepětí, ochranné úrovně.
  5. Svodiče přepětí, základní typy. Systém přepěťových ochran.
  6. Vznik tepla vlivem elektromagnetického vlnění.
  7. Náhradní obvod izolantu se ztrátami.
  8. Elektrické výboje, průraz izolace. Částečné výboje v dutinách.
  9. Vznik tepla, poddimenzování vodičů, chybný tvar vodičů.
  10. Oteplovací proud při zkratu. Omezovací schopnost pojistek, omezovací charakteristiky.
  11. Vznik tepla od vadného spoje. Výkonové přetížení.
    
  1. Zkraty na vedení, průběh zkratového proudu.
  2. Dimenzování z hlediska zkratového proudu. Teplo vyvinuté při zkratu.
  3. Odolnost vodičů vůči tepelnému namáhání zkratovými proudy.
  4. Výpočet hospodárného průřezu vedení. Hospodárná proudová hustota.
  5. Vedení v blízkosti hořlavých hmot.
  6. Jištění vedení z hlediska jeho oteplení. Časová oteplovací konstanta vodiče.
  7. Jištění vedení před přetížením.
    
  1. Požadavky na elektrické instalace z hlediska ochrany před požárem.
  2. Vnější vlivy v souvislosti se vznikem požáru. Podmínky ochrany před přetížením.
  3. Další možné příčiny požáru od elektrické instalace
  4. Rozdělení stavebních materiálů z hlediska nebezpečí požáru. Opatření proti šíření požáru.
  5. Požární úsek, dělicí konstrukce, požární přepážka, požární ucpávka.
  6. Chráněné únikové cesty. Požární odolnost.
  7. Opatření proti toxickým plynům a jiným zplodinám.
  8. Protipožární zabezpečení, napájení elektrických rozvodů.
  9. Elektrická vedení pro protipožární zabezpečení.
    
  1. Požární kodex. Zachování funkčnosti elektrického zařízení.
  2. Požadavky na zachování funkčnosti.
  3. Zkoušky, normová teplotní křivka ETK.
  4. Průběh teplot při vývoji požáru.
  5. Kabely pro systémy se zachováním funkčnosti.
  6. Provedení kabelů pro zachování funkčnosti.
  7. Stavební konstrukce z hlediska požární odolnosti a hořlavosti.
  8. Přípojnicové rozvody.
    
 

 

Poslední aktualizace : 18.1.2024