Bezpečnostní školení na FEL ČVUT

BEZM - Bezpečnost práce v elektrotechnice pro magistry

Přehled témat k písemnému testu BEZM:

 1. Obecné zásady při zajišťování BOZP
 2. Termíny získávání odborné způsobilosti v elektrotechnice na ČVUT FEL
 3. Oprávnění osob poučených a znalých
 4. Rizika a příčiny úrazů v elektrotechnice
 5. Impedance lidského těla
 6. Fyziologické účinky střídavého sinusového proudu
 7. Fibrilace srdečních komor
 8. Automatický externí defibrilátor (AED)
 9. Pořadí úkonů při poskytování první pomoci
 10. Umělé dýchání z plic do plic
 11. Nepřímá srdeční masáž
 12. Protišoková opatření
 13. Značení izolovaných vodičů trojfázové soustavy barvami
 14. Značení svorek elektrických předmětů a konců vybraných vodičů písmeny
 15. Střídavá jmenovitá napětí do 1000 V
 16. Rozvodná síť TN-C-S
 17. Vodiče - fázový, střední, ochranný a PEN
 18. Ochrana před úrazem elektrickým proudem
 19. Členění napětí pro účely ochrany před nebezpečným dotykem
 20. Členění prostorů z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem
 21. Mezní hodnota střídavého bezpečného malého napětí v normálních prostorech
 22. Mezní hodnoty ustáleného dotykového proudu a nahromaděného náboje
 23. Mezní hodnoty trvalého střídavého dotykového napětí na neživých částech v normálních prostorech
 24. Práce podle pokynů, s dohledem a pod dozorem
 25. Základní závazná pravidla pro provoz laboratoří na ČVUT FEL
 26. Izolace základní, přídavná, dvojitá a zesílená
 27. Elektrická zařízení třídy ochrany I – uspořádání a základní charakteristika
 28. Elektrická zařízení třídy ochrany II - uspořádání izolací a základní charakteristika
 29. Elektrická zařízení třídy ochrany III - podmínky pro obvody SELV
 30. Připojování spotřebičů pohyblivými přívody (v sítích TN-S, TN-C)
 31. Požadavky na provedení pohyblivých přívodů k předmětům třídy ochran I, II, III
 32. Proudový chránič - princip, zapojení a vlastnosti
 33. Samočinné odpojení - poruchová smyčka v síti TN-S
 34. Charakteristika zařízení informační techniky
 35. Elektromagnetická kompatibilita
 36. Ochrana před bleskem - přepěťové ochrany
 

 

Poslední aktualizace : 18.1.2024