Bezpečnostní školení na FEL ČVUT

BEZB - Bezpečnost práce v elektrotechnice pro bakaláře

Přehled témat k písemnému testu:

 1. Základní školení k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (ZŠ BOZP)
   
  1. Obecné zásady při zajišťování BOZP
  2. Povinnosti zaměstnavatele při zajišťování BOZP
  3. Povinnosti zaměstnance při zajišťování BOZP
  4. Povinnosti při nástupu do zaměstnání
    
 2. Odborná způsobilost (kvalifikace) v elektrotechnice
   
  1. Vyhláška číslo 50/1978 Sb. - obecné podmínky pro získání kvalifikace
  2. Pracovník seznámený (§ 3) - podmínky pro získání kvalifikace
  3. Pracovník poučený (§ 4) - podmínky pro získání kvalifikace
  4. Pracovník znalý (§ 5) - podmínky pro získání kvalifikace
  5. Systém výuky bezpečnostních školení na ČVUT FEL
    
 3. Jednotná symbolika a označování v elektrotechnice
   
  1. Bezpečnostní značky - tvar, barva
  2. Značení holých vodičů trojfázové soustavy barvami
  3. Značení izolovaných vodičů trojfázové soustavy barvami
  4. Značení svorek elektrických předmětů a konců vybraných vodičů písmeny
    
 4. Vliv technického uspořádání na BOZP 

  Upřesnění kapitoly 5.8. (Elektrotechnická kvalifikace, ČVUT 2011) pro témata 12, 13, 14 naleznete zde.

  1. Třídění elektrických zařízení podle nebezpečí úrazu elektrickým proudem
  2. Základní pojmy a definice (Kapitola 5.3)
  3. Elektrická zařízení třídy ochrany I, II, III
  4. Uspořádání izolací na elektrickém zařízení třídy ochrany II
  5. Střídavá jmenovitá napětí do 1 000 V
  6. Vodiče: fázový, střední, ochranný a PEN
  7. Označování střídavých sítí písmeny dle způsobu uzemnění
  8. Připojování spotřebičů pohyblivými přívody (v sítích TN-S, TN-C)
  9. Zapojení jednofázových zásuvek v sítích TN-C a TN-S
  10. Členění prostorů z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem
  11. Členění napětí pro účely ochrany před nebezpečným dotykem
  12. Meze bezpečných malých napětí živých částí – přímý dotyk
  13. Mezní hodnoty ustáleného proudu a nahromaděného náboje na prahu bolesti
  14. Mezní hodnoty trvale působícího dotykového napětí na neživých částech
    
 5. Obsluha a práce na elektrických zařízeních
   
  1. Základní pojmy (Kapitola 6.1)
  2. Práce podle pokynů, s dohledem a pod dozorem
  3. Oprávnění osob seznámených, poučených a znalých
  4. Bezpečné vzdálenosti od živých částí do 1 000 V pro osoby seznámené a poučené
  5. Pracovní postupy, Příkaz B
    
 6. Obsluha a práce na vybraných elektrických zařízeních
   
  1. Vybíjení kondenzátorů a manipulace s nimi
  2. Základní závazná pravidla pro vybavení a provoz laboratoří na ČVUT FEL
    
 7. Ochrana před úrazem elektrickým proudem
   
  1. Závislost výše napětí a doby jeho trvání (napěťová vypínací křivka L)
    
 8. Ochrana před nebezpečným dotykem živých i neživých částí
   
  1. Základní princip ochrany
  2. Ochrany malým bezpečným napětím – podmínky pro obvody SELV
  3. Podmínky pro ochranu omezením ustáleného (dotykového) proudu a nahromaděného náboje
    
 9. Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí (Základní ochrana)
   
  1. Základní princip ochrany
  2. Základní izolace
    
 10. Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí (Ochrana při poruše) (nezahrnuje samočinné odpojení)
   
  1. Základní princip ochrany
  2. Elektrická zařízení třídy ochrany II
    
 11. Jisticí a ochranné prvky elektrických obvodů
   
  1. Pojistka – princip
  2. Jistič – princip, charakteristika
  3. Proudový chránič - princip, zapojení a vlastnosti
    
 12. Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí (Ochrana při poruše) samočinným odpojením
   
  1. Základní princip ochrany
  2. Poruchové smyčky v sítích TN a TT
  3. Impedance poruchové smyčky v sítích TN a TT
  4. Omezení pro používání vodičů PEN
    
 13. Bezpečnost elektrických a elektronických předmětů
   
  1. Izolace základní, přídavná, dvojitá a zesílená
  2. Zařízení třídy ochrany I, II, III
  3. Provedení pohyblivých přívodů k předmětům třídy ochrany I, II, III
    
 14. První pomoc při úrazu elektrickým proudem
   
  1. Povinnosti zaměstnavatele při předcházení úrazům
  2. Stanovení pořadí úkonů při poskytování první pomoci
  3. Způsoby vyproštění postiženého z dosahu elektrického proudu
  4. Neodkladná resuscitace
  5. Umělé dýchání z plic do plic
  6. Nepřímá srdeční masáž
  7. Význam a použití AED v rámci První pomoci
  8. Protišoková opatření
 

 

Poslední aktualizace : 14.2.2022